Modificare declaratie 700


Prin Ordinul președintelui ANAF nr.4136 din 17 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Informațiile din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea unei declarații de mențiuni potrivit art. 88 alin (1) din Codul De Procedură Fiscală.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, prin prezentul ordin se asigură posibilitatea de efectuare a tuturor mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili, prin completarea FORMULARULUI 700 "Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", astfel încât, prin depunerea acestui formular, contribuabilii să aibă posibilitatea:

  1. să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
  2. să efectueze mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA (rubricile au fost preluate din formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030 și 070);
  3. să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluatedin formularul 085);
  4. să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092);
  5. să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094);
  6. să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097);
  7. să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050), cât și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;
  8. să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061);
  9. să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 și formularul 014).